Skip to main content

Algemene voorwaarden

SCHORPIOEN TRAINING & ADVIES 

 

Artikel 1          Definities

 1. Schorpioen Training en Advies, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 71313001 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3          Aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Opdrachtnemer is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 2. Indien de offerte niet wordt geaccepteerd, is opdrachtnemer gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten en uren in rekening te brengen, indien omstandigheden dit vergen.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4          Tarieven en betalingen    

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte is het overeengekomen tarief, dan wel een schatting van, of het overeenkomen aantal benodigde uren en het uurtarief van opdrachtnemer exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zijn hierbij inbegrepen, tenzij vooraf anders overeengekomen.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever. Tarieven zullen tijdens een lopende overeenkomst niet worden verhoogd.
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Er zal niet worden gestart voor (een eerste) betaling is voldaan Bij betaling in termijnen is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 5. Om toegang te verkrijgen tot trainingen met open inschrijving zal betaling geheel vooraf plaats dienen te vinden.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.

Artikel 5          Informatieverstrekking opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Doordat enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7          Wijziging en annulering 

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van opdrachtnemer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Zij is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een training met open inschrijving. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een training op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 4. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden. Tot 5 weken voor aanvang van de training kan deze eenmalig kosteloos worden verplaatst. Bij een volgende verplaatsing, of verplaatsing tussen 5 weken en 4 weken voor aanvang, wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voor aanvang wordt 50% van het bedrag opeisbaar. Bij annulering binnen 1 kalenderweek wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 5. Bij annulering van deelname aan een training met open inschrijving gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij onverwachte verhindering is opdrachtgever gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarde voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang aan opdrachtnemer worden doorgegeven.
 6. Indien het minimum aantal benodigde deelnemers voor een groepstraining niet wordt behaald, is opdrachtnemer gerechtigd een programma te annuleren. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen binnen 14 kalenderdagen worden terugbetaald.
 7. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet offline plaats kan vinden door omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, is zij gerechtigd de werkzaamheden online uit te voeren. Dit geeft opdrachtgever geen recht op restitutie.

Artikel 8          Overmacht 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever gedurende een overeenkomst op locatie.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 5. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de desbetreffende opdracht waarin de schade is ontstaan.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Artikel 10         Intellectueel eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een training, tenzij expliciet anders overeengekomen. Indien opdrachtnemer zelf opnames wenst te maken voor trainingsdoeleinden zal dit voorafgaand gecommuniceerd worden.

Artikel 11         Bijzondere bepalingen 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende training of toekomstige trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training onverlet.

Artikel 12         Klachten en garantie 

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 10 werkdagen na het afronden van de training schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13         Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.